Semalt: SEO-lar hakda soraglar


SEO-lar barada aýdylanda, berjek birnäçe müň soragyňyz bar. Bu tebigy zat, siz olardan soramakdan gorkmaly dälsiňiz. Munuň ýaly soraglara jogap bermek munuň esasy sebäbi “Semalt” -yň müşderi hyzmaty. Web sahypamyzda, müşderileriňize wekilçilik edýän toparymyz bilen hemişe siziň soraglaryňyza jogap bermäge taýyn bu kiçijik guty bar.

Soraglar durmuşyň möhüm we möhüm bölegi, sorag bermesek ösmeris, ösmeris ýa-da täze zatlar öwrenmezdik. Her gün özümize, internetden ýa-da töweregimizdäkilere zatlary anyklamaga kömek etmek üçin soraglar berýäris we SEO-lar barada aýdylanda, muny etjekdigiňize garaşýarys.

SEO giň meýdan; gezelençden soň Semalt web sahypasy, SEO-nyň näderejede uly bolup biljekdigi barada gaty gowy düşünje alarsyňyz. Tehniki taraplaryň köpüsi bilen SEO hiç wagt raketa ylmy ýaly bolup başlaýar. “Semalt” web sahypaňyzy dolandyrmak bilen, SEO-lar hakda hemme zady bilmegiňiz zerur bolmaz, sebäbi işiňizi has gowulaşdyrmak üçin şol wagty sarp edip bilersiňiz.

Islendik soragy bermäge arkaýyn boluň, peýdasyz sorag ýok !!!

SEO bilen baglanyşykly ýygy-ýygydan berilýän soraglar


 • SEO nämäni aňladýar?
Muny kesgitlemek gaty çylşyrymly, degişme. SEO diňe gözleg motory optimizasiýasyny aňladýar. Organiki traffigiňizi köpeltmek maksady bilen gözleg motorynyň SERP-lerinde (gözleg motorynyň netijeleri sahypalarynda) has ýokary dereje almak üçin bir sahypa aljak bolanyňyzda ulanýarsyňyz.
 • Haýsy has gowy, SEO ýa-da PPC?
Bu sorag, netijelere görä nagt näçeräk baha berýärsiňiz diýip soramaga meňzeýär? Belki-de, ikisine-de jedel edip bilersiňiz, ýöne hakykat, ikisem köp web sahypasynyň üstünlik gazanmagy üçin möhümdir. Ikisini hem ulanyp bilmersiň diýýän kim?
 • Haýsy has gowy, SEO ýa-da SEM?
SEO SEM (Gözleg motory marketingi) boýunça diňe bir dersdir. SEM web sahypaňyzy satýan zontikdir we PPC we SEO-ny öz içine alýar.
 • SEO-ny nireden öwrenip bilerin?
SEO-ny ulanmagy öwrenjek bolsaň, Semalt web sahypasynda bir topar ajaýyp çeşme bar. Biziňki ýaly gysga sapaklar we onlaýn tapyp boljak beýleki çylşyrymly düşündirişler we kitaplar bar.
 • Haýsy SEO programma üpjünçiligi iň gowusy?
Againene-de aç-açan ýeňiji ýok bu gowy argument. SEO programma üpjünçiligiňiz islegleriňizi kanagatlandyrmagy başarmalydyr. Muny birkemsiz edip bilenden soň, ony iň gowy SEO programma üpjünçiligi hasaplap bilersiňiz we dogry aýdyp bilersiňiz.
 • Sahypadaky SEO näme?
Sahypadaky SEO, SERP-de reýtingini ýokarlandyrmak üçin bir sahypada ýa-da içinde ulanylýan SEO taktikasyna degişlidir. Sahypadaky SEO, mazmuny we sahypanyň HTML deslapky koduny ulanmagy öz içine alýar (bu şekil optimizasiýasy, açar söz optimizasiýasy, shema belligi we sahypaňyzda eden ähli SEO taktikalaryňyzy öz içine alýar), emma daşarky baglanyşyklary we beýleki daşarky zatlary öz içine almaýar. SEO signallary.
 • SEO şu ýyl nirä gider?
Bu gaty kyn. 2020-nji ýylda köp kärhanalar hakykatdanam kärhanalar üçin käbir meýilnamalary bozdy, ýöne şeýlemi? Köp web sahypalary her gün internet ulanyjylarynyň sanynyň köpelmeginden peýdalanýarlar. Ilki bilen ses gözlemek meýilnamasy 2020-nji ýyla çenli ähli gözlegleriň 50% -iniň Comscore tarapyndan ses gözlegi boljakdygydy. Muny subut etmek üçin, "parça aýratynlyklaryny optimizirlemek" barada geçen ýylda neşir edilen makalalaryň sanyna seredip bilersiňiz.
 • SEO nähili üýtgeýär?
Gözleg ulgamlary syýasatlaryny täzelemegi dowam etdirýärkä SEO hemişe üýtgeýär. Mobileöne ykjam merkezli web sahypalaryna geçişde düýpli üýtgeşiklik bar. ABŞ-da ykjam sanly metbugat wagty ykjam ulanyjylaryň häzirki wagtda iş stoly ulanyjylaryndan 51% -den 42% -e çenli öňe geçendigini we ykjam ulanyjylaryň artmagyny dowam etdirjekdigini görkezýär. Golaýda Google-yň web sahypalarynyň reýtingini kesgitlemek üçin ykjam enjamlarda özlerini alyp barşyna seredýändigini gördük. Öňe gidip, ykjam enjamlarda web sahypaňyzy synap görmeli we kämilleşdirmeli; Şeýle-de bolsa, “Semalt” muny hiç wagt edip bilmez.
 • SEO strategiýamy nireden başlamaly?
Gözleg motorlarynda web sahypaňyzyň şu wagta çenli işleýşini gowulandyrmak üçin näme etdiňiz? Jogap hiç zat däl bolsa, belki şonuň üçin Google SERP-de görünmersiňiz. Şol ýerdäki iň gowy web sahypasyna öwrülmek üçin Semaltyň berýän hyzmatlaryndan peýdalanmaly ýa-da Semalt web sahypasynda görkezilen käbir düzgünleri ulanmaly. Şeýle hem düzedişlere mätäç ýerleri tapmak üçin web sahypaňyzda derňew geçirmeli.
 • Esasy söz gözleg näme?
Semaltyň bu soraga jogap bermäge bagyşlanan bir makalasy bar we bu gaty gowy sorag. Açar söz gözlegleri, web sahypaňyzda optimizirlemeli açar sözleri kesgitlemäge kömek edýär. Açar söz gözlegleri, adamlaryň gözleg motorlaryna girýän sözlerini kesgitlemäge kömek edýär, şonuň üçin bu talaplar bilen baglanyşykly açar sözleri web sahypalaryňyzda çap edip bilersiňiz, soň bolsa şol soraglaryň netijesi hökmünde görkeziler.
 • Açar söz gözlegini nädip geçirmeli?
Google tarapyndan üpjün edilen birnäçe gurallary ulanyp bilersiňiz. Semalt ýaly SEO marketing kompaniýalary hem şeýle hyzmatlary edýärler. Ulanyp boljak käbir ajaýyp gurallar Google açar söz meýilleşdiriji, SEO elitalary, WordStream-iň mugt açar söz guraly. Bu gurallaryň hemmesini wagt ýaly ulanmak hökman däl. Diňe özüňize amatly birini tapmaly; soň, özüňize web sahypalarym, önümlerim we ýazmak isleýän blog ýazgylaryňyz bilen baglanyşykly käbir ene-atalar temalary ýaly soraglar berersiňiz. Giňişleýin mowzuk bilen başlanyňyzda, mümkin açar sözleriň sanawyny döredip bilersiňiz.
 • SEO açar sözlerimi nirede goýaýyn?
Açar sözleriňizi web sahypaňyza ýa-da web sahypaňyza islendik ýerde goýup bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, açar sözleriňizi goýup biljek iň amatly pozisiýalar bar. Olar siziňki
 • URL sahypasy
 • Sahypanyň ady
 • H1, H2
 • Netijede, web sahypasynyň mazmuny.
Şeýle-de bolsa, açar sözleri ulanmagyňyzy umumy sözleriňiziň 2% -inden aşakda saklamak akyllydyr.
 • Blog ýazmak SEO-a kömek edermi?
Hawa, munuň sebäbi, täze mazmun döredeniňizde täze bir mümkinçilik döredýärsiňiz. Bu, web sahypaňyza täsir edýän dereje almak üçin täze bir sebäp görkezýär. Blog ýazgyňyzda SEO-ny näçe professional ulansaňyz, internet tomaşaçylarynyň ummanyna taşlaýan toruňyz şonça-da giňdir.
 • HTTPS SEO-a täsir edermi?
Hawa! HTTPS diňe HTTP-iň has ygtybarly görnüşidir, şonuň üçin S ygtybarly diýmekdir. Bu goşmaça, ulanyjynyň maglumatlarynyň ygtybarlydygyny bilip, Google-y web sahypaňyza goldaw berýär. Şeýlelikde, HTTPS-i reýting signaly hökmünde ykrar edýär. HTTPS hem HTTP-den has çalt, bu Google sahypanyň tizligini hasaplaýar. Hawa, reýtingiňize HTTPS täsir edýär.
 • SEO Meta bellikleri möhümmi?
Hawa, ýöne hemmesi däl. Meta bellikleriniň dört görnüşi bar:

- Meta açar sözleriň aýratynlygy: bular sahypa degişli möhüm sözleriň tapgyry.

- Adyň belligi: Sahypanyň ady.

- Meta düşündiriş aýratynlygy: bu sahypanyň ulanylyşynyň gysgaça beýany.

- Meta robotlaryň aýratynlygy: Gözleg motorynyň gözlegçilerini (robotlary ýa-da "botlary") sahypa bilen isleýşiňiz ýaly görkezme.
 • Robots.txt näme?
Robots.txt web sahypaňyzyň iň ýokary derejeli katalogynda saklanýan tekst faýlydyr. Gözleg motorlaryna web sahypaňyza nädip gitmelidigi barada görkezme berýär.
 • SEO arka baglanyşyklary näme?
Bu soraga jogap bermek üçin ilki bilen internetiň iki zadyň mazmunyndan we mazmunyň arasyndaky baglanyşyklardan ybaratdygyna düşünmeli. Gözleg motorlary ilkinji gezek web sahypalaryny indeksirläp başlanda, haýsy web sahypalarynyň käbir soraglara degişlidigini görkezmek üçin bir zat gerekdi. Gözleg motorlary, haýsy web sahypalarynyň möhümdigini bilmek üçin bir sahypa görkezýän arka baglanyşyklaryň hiliniň we sanynyň ulanylyp bilinjekdigini ýüze çykardylar. Bu baglanyşyklar bir sahypadan beýlekisine ynam sesini berdi. Bir web sahypasy näçe köp baglanyşyk baglasa, beýleki web sahypalary gözleg motory üçin gymmatly mazmuna we ýokary derejä ýetmegiň ýoluna şonça-da ynamly boldular.
 • Yzarlama vs yzarlama baglanyşyklary: Tapawudy näme?
Yzarlamak we yzarlamazlyk baglanyşyklary diňe paýnamalar bilen tapawutlanýar, bu ýerde baglanyşyk baglanyşyk paýnamasyny alyp barýar, hiç hili yzarlama ýok.
 • Baglanyşyk paýnamasy näme?
Baglanyşyk paýnamasy resmi taýdan "baglanyşyk şiresi" diýlip atlandyryldy. Bir baglanyşygyň bir web sahypasyndan beýlekisine geçirýän mukdaryna degişlidir. Aşakdaky baglanyşyklar ýüze çykmazdan ozal, ähli baglanyşyklar baglanyşyk deňligini we spamy alyp barýardy we sahypalaryňyzy has ýokary derejä çykarmagyň ygtybarly usulydy. Bu, şol bir adama degişli birnäçe sahypanyň SERP-iň birinji sahypasynda peýda bolmagyna mümkinçilik döretdi. Blog teswirleri, ähmiýetsiz mazmuna baglanyşyklar bilen dolduryldy. Häzirki wagtda ulanyjylar yzarlamaýan baglanyşyklary ulanyp, bir sahypadan beýlekisine basyp bilerler; emma gözleg motorlary has kämilleşdi we gereksiz baglanyşyk paýyny bermezlik üçin webde gezenlerinde bu baglanyşyklara eýermeýärler.
 • Domen ygtyýary näme?
Web sahypasynyň domen ygtyýarlygy web sahypasynyň gözleg motorynda ýerleşdirmek ukybyny görkezýär. Sahypanyň domen ygtyýarlygy, sahypalarynyň paýnamasy baglanyşyk paýnamasy bilen kesgitlenýär.
 • Baglanyşyk binasy näme?
Baglanyşyk binasy, SEO web sahypasy bolup, beýleki web sahypalaryndan täze baglanyşyklary alýar. Baglanyşyk binasy içerki we daşarky baglanyşyklary öz içine alýar, bu sahypanyň abraýyny ýokarlandyrmaga kömek edip biler, ýöne daşarky baglanyşyklara beýlekisine garanyňda has kyn!

mass gmail